Uus omastehoolduse infopunkt pakub nõu ja abi

Eesti Puuetega Inimeste Koda

03.07.2024

Eesti Puuetega Inimeste Koja eestvedamisel on valminud omastehoolduse infopunkt https://omastehooldusest.ee, kust leiab nõu ja abi omastehoolduse teemadel.

Uus veebikeskkond on suunatud kõikidele omastehooldajatele, hooldusvajadusega inimestele, valdkonna spetsialistidele ning ka kõigile neile, kes soovivad oma omastehooldajast sõpra toetada või hooldusvajadusega inimesele abiks olla.

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Maarja Krais-Leoski sõnul näitavad erinevad uuringud ja ka praktika, et pahatihti omastehooldaja rolli sattunud inimesed ei tea enda ega oma lähedase õiguseid ega võimalusi. Infot on küll mitmete riigiasutuste ja ka kolmanda sektori esindajate veebilehtedel, kuid see on liialt killustunud ega anna terviklikku ja vajalikku ülevaadet. Kuna abi andmine jaguneb erinevate vastutajate vahel, on ka infot keeruline leida.

Aastal 2022 Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud Elanikkonna hoolduskoormuse uuringu kohaselt tunnevad omastehooldajad vajadust täiendava info järgi- omastehooldajatele mõeldud koolitustel või kursustel on osalenud vaid 9% hooldajatest. Hooldamisega seotud koolitustest või täiendavast teabest tunneb puudust 70% suure hoolduskoormusega vastanutest.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on pereliikmete roll oma lähedaste hooldamisel suur nii Eestis kui mujal maailmas. Euroopa omastehooldajate ühenduse EuroCarers hinnangul on ligi 80% hoolduskoormusest Euroopa Liidus omaste ehk abikaasade, sugulaste ja sõprade kanda ning see töö on harilikult tasustamata.

„Omastehooldajate toetamise eesmärk on vähendada hoolduskoormusest tingitud negatiivset mõju nende tervisele ning sotsiaalsele ja majanduslikule toimetulekule. Selleks tuleb omastehooldajatele tagada tingimused inimväärseks toimetulekuks, taastumiseks ja ühiskonnaelus osalemiseks, võimaldades neile muuhulgas nõustamist, toetavaid teenuseid ja programme ning koolitusi. Valminud veebikeskkonna eesmärgiks on kasvada Eestis tuntud ja tunnustatud infopunktiks, kus jagatakse omastehoolduse teemadel asjakohast infot, suurendatakse teadlikkust ja antakse tuge ka reaalajas. Lisaks sellele aitab keskkond kaasa hoolduskoormusega inimeste koondumisele ja võrgustumisele, mis omakorda loob eeldused täna Eestis puudu oleva hoolduskoormusega inimeste huvikaitse võrgustiku tekkeks“ sõnas Riisalo.

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk: “Omastehooldaja rolli täitmine eeldab lisaks oma lähedase hooldamisele, tema vajaduste teadmisele, tihtilugu ka vajaduste aimamisele, head ülevaate omamist enda ja lähedase õigustest ning võimalustest. Liiga sageli tunnevad omastehooldajad end üksi. See ei tohiks nii olla. Tuge on võimalik saada kohalikult omavalitsuselt, riigilt Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa ja Tervisekassa kaudu, aga ka sarnase kogemusega inimestelt, neilt, kel käidud või käimisel lähedase hooldamise tee. Kindlasti on abiks laiem perekonnaring, sõbrad, kolleegid, tööandjad, kohalik kogukond ja tegelikult teadlik ühiskond tervikuna. Loodan, et infopunkt pakub teadmisi, tuge ja vajalikku infot ning lihtsustab veidigi omastehooldajate igapäevast toimetulekut. Omastehooldajad täidavad kohati rasket, üksluist, kurnavat ja mahukat, aga ka ilusat ja südamlikke hetki pakkuvat äärmiselt tähtsat rolli, pakkudes oma abivajajale lähedasele sooja, turvalist ja väärikat hooldust. See ei ole iseenesestmõistetav. Omastehooldaja, Sa oled väga väärtuslik. Oleme Sinuga.”

Hoolduskoormuse uuringu andmetel on hooldamisega tegelevate inimeste arv Eestis vahemikus 159 500–180 300 inimest, kellest ligi pooled abistavad oma hooldatavat enesehooldus- või hügieenitoimingutes või regulaarsetes tervisetoimingutes.

Omastehoolduse infopunkti loomist rahastatakse koostöös Sotsiaalministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste “Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine” raames.

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/uus-omastehoolduse-infopunkt-pakub-nou-ja-abi/

Ligipääsetavuse juhendid

Kultuuriministeerium koostöös EPIKojaga on kokku pannud ligipääsetavuse tagamiseks juhendmaterjali “Kultuuri ja spordi ligipääsetavus“, mida veel jätkuvalt täiendatakse. Veebilehe eesmärk on anda infot ja ülevaade ning samas aidata kaasa Kultuuriministeeriumi asutuste ja haldusalas olevate organisatsioonide ligipääsetavuse tagamisele. Suurem eesmärk on anda juhendid ja ülevaade, et hakata läbi viima konkreetseid tegevusi, eraldada vahendid ligipääsetavuse tagamiseks-parandamiseks.

Teine juhend, mis on hiljuti eesti keelde kohandatud, on kommunikatsioonijuhend tagamaks valimiste ligipääsetavus. Juhend sisaldab praktilist nõu, kuidas tagada ligipääsetavust sotsiaalmeedias, kirjas, pildimaterjalides jne, autor ja originaal Euroopa Puuetega Inimeste Foorumilt.

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/ligipaasetavuse-juhendid/

Puude raskusastme tuvastamine

Puude raskusastme tuvastamise otsused võivad viibida, kuna aasta alguses on töömaht suurenenud ja napib ekspertarste.

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/puude-raskusastme-tuvastamine/

Erivajadustega inimestele õigusnõu andmist jätkab Eesti Puuetega Inimeste Koda

Puude raskusastet omavad inimesed saavad esmast tasuta õigusnõu Eesti Puuetega Inimeste Koja vahendusel. Justiitsministeeriumi toetusel annab 2025nda aastani puuetega inimestele õigusnõu Õigusteenuste Büroo.   Õigusnõustamisele on õigus inimestel, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puude raskusaste.   Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.   Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti (viipekeeles):
Loe edasi

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/erivajadustega-inimestele-oigusnou-andmist-jatkab-eesti-puuetega-inimeste-koda/

TAI terviseinfo uudiskiri

Vaata uudiskirja veebis.  

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/tai-terviseinfo-uudiskiri/

Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?

erivajadusega laste tugisüsteemi reformi veebilehel.

Otseviit infomaterjali allalaadimiseks

EPIKoja nõuniku Katrin Tsuimani kokkupandud 5 tegevussammu vajaliku abi saamiseks

https://www.epikoda.ee/uudised/epikoja-juhendvideo-5-tegevussammu-vajaliku-abi-saamisel

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/kes-aitab-ja-kuhu-poorduda-kui-laps-vajab-rohkem-tuge/

PUUETEGA INIMESTE PÄEV

Ülemaailmset puuetega inimeste päeva tähistatakse ÜRO algatusel alates 1992. aastast iga aasta 3. detsembril.
Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda kutsub osa saama  ülemaailmse puuetega inimeste päeva tähistamisest

2.detsembril algusega kell 12.00 Rapla Kultuurikeskusesse

Kavas
Psühhobussi teadusteater
Psühhobussi eesmärk on anda edasi psühholoogiaalaseid teadmisi läbi meelelahutusliku ja haridusliku  võtme. Selleks anname võimaluse  saada osa erinevatest  psühholoogilistest eksperimentidest, sest oma praktilises lähenemises pakub teaduslik meelelahutus paremat nägemust  sellest, kuidas erinevad  teaduslikult tõestatud  meetodid meie igapäevaelus väljenduvad.
Vahel võib tunduda, et psühholoogiateadus ja aju uurimine on kauge ja kättesaamatu: teadlased uurivad oma laboratooriumites mingeid ajuprotsesse, kimbutavad inimesi küsimustike ja eksperimentidega. Psühhobussis tegutsejad teavad, et psühholoogia ei elutse vaid laboratooriumites ja küsimustikes, vaid ümbritseb meid iga päev igal pool, kuhu  me ka ei läheks. Pakutav teadusshow on täis põnevaid ja humoorikaid psühholoogilisi eksperimente, mis loob arusaama, kuidas inimese aju ja tajud toimivad ning kuidas see meie igapäevast maailma kujundab.
Muusikalise tervituse toob meile Wäega Ea Bänd  Märjamaalt

Lõpetuseks kook, kohv, tee

Vajalik eelregistreerimine raplakoda@gmail.com või mob 5119549 hiljemalt 27.novembriks. Kõik huvilised oodatud!

Erika Reinumägi
Rapla Maakonna PIK

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/puuetega-inimeste-paev/

TOETAJAD aastal 2023

Sotsiaalministeerium eraldab hasartmängumaksu laekumistest vahendeid Eesti Puuetega Inimeste Fondile, mille kaudu saab Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda taotleda vahendeid liikmesorganisatsioonide ja Koja tegevustele.
Lisaks on Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja ja liikmesorganisatsioonide tegevust 2023. aastal toetanud Rapla Vallavalitsus ja Kehtna Vallavalitsus. Rapla Vallavalitsus toetas läbi projektitaotluse Koja rendi- ja transpordikulutusi ja liikmete osalemist puuetega inimeste kultuurifestivalil Narvas ning Vaimupuudega Inimeste seltsi tegevusi. Kehtna Vallavalitsus toetas Raplamaa Kutsehaiguste Seltsi tegevusi. Aitäh toetamast!
Koda osaleb maakondlikus projektis Inimkeskse hoolekande ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Raplamaal.“  ning Raplamaa Tervise Nõukogu töös. Aitäh võimaluse eest kaasarääkida!

Suur tänu kõigile vabatahtlikele, kes osalevad Koja allorganisatsioonide töös, panustavad aega ja ressursse liikmete teadlikkuse tõstmisesse ning aitavad kaasa Koja eesmärkide täitmisele.

AITÄH TOETAJATELE !

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/toetajad-aastal-2023/

HUVIKAITSE

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) esitas arvamuse sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõule, kus juhib tähelepanu vajadusele puudutatud sihtrühmi seadusloomes kaasata ning säilitada päeva- ja nädalahoiu ning töötamise toetamise teenuse korralduse paindlikkus.
 
EPIK esitas arvamuse mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusele, kutsudes üles arvestama maksu kehtestamisel puuetega inimeste olukorraga.
 
Lastekaitse Liit toetab ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu ja avaldab heameelt, et eelnõu aitab muuta vanemahüvitise järgne haigus- ja hooldushüvitise arvestamise regulatsioon õiglasemaks.
 
Lastekaitse Liit esitas sotsiaalministeeriumile arvamuse ka perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele, kus toetab riigi taotlust keskenduda toitjakaotuspensioni maksmisel lastele.

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/1545-2/

9.september Jõgeval

Igavene link sellele artiklile: https://raplakoda.eu/9-september-jogeval/